Algemene  voorwaarden: Vakantiewoningen Het Lemke


Lemke bv

Prinsenhoflaan 12, 3680 Maaseik
BE0844.375.892
BE97 0016 6640 6749

RESERVEREN


 • De huurder van de vakantiewoning verklaart met de reservering kennis te hebben genomen van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en voldoende te zijn geïnformeerd.
 • Reserveren en boeken is mogelijk middels ons reserveringssysteem op de website.
 • Een definitieve reservering komt tot stand door middel van een huurbevestiging door de verhuurder, betaling van de aanbetaling van een deel van de huurkost, betaling van de waarborg en het aanleveren van een gastenfiche.


HUURKOSTEN


 • De huursom is opgebouwd uit de huurprijs, schoonmaakkosten en energiekosten.
 • De overeengekomen huursom wordt vastgesteld op basis van de op dat moment geldende tarieven.
 • Naast de huursom betaalt u ook een waarborgsom, deze is afhankelijk van de vakantiewoning (Bi-j Damus of Schoon Huys). Na controle van de accommodatie wordt de waarborgsom binnen 14 dagen na vertrekdatum teruggestort op de rekening waarvan aanbetaling naar onze bankrekening is gedaan.
 • Er zijn geen toeristenbelastingen van toepassing op het verblijf.


BETALING HUURKOSTEN EN WAARBORG


 • Na reservering ontvangt u een huuroptie, waarna u ten laatste binnen 14 dagen een aanbetaling van de huurkosten dient te storten op het vermelde rekeningnummer en de waarborg voor de vakantiewoning, onder vermelding van het reserveringsnummer en de aankomstdatum.
 • Het laatste gedeelte van de betaling van de huurkosten dient ten laatste 14 dagen voor aankomst overgemaakt te worden.
 • Indien de dag van aankomst binnen één maand na de boekingsdatum ligt, dient de totale huursom plus waarborg direct bij boeking, per ommegaande te worden voldaan.


WAARBORG


 • De waarborg dient ten laatste 14 dagen na reservering te worden voldaan.
 • De verhuurder kan van u bij aanvang van het verblijf een extra borgsom verlangen. De hoogte van de standaard borgsom is per vakantiewoning verschillend en is overeengekomen op de huuroptie. Deze kan als de omstandigheden daartoe aanleiding geven door de verhuurder worden verhoogd.
 • De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord- die de verhuurder kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder en degene die de huurder vergezellen.
 • Indien de huurder met betaling van de waarborgsom in gebreke blijft is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren), zonder enige gevolgschade.
 • De waarborgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris, accommodatie en/of overige kosten) van de verhuurder op de huurder en/of gebruikers binnen 14 dagen na uw vertrek gerestitueerd op het rekeningnummer waarmee de betalingen aan de verhuurder zijn verricht. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.


TUSSENTIJDSE BEEINDIGING


 • Als de huurder en/of de bij hem horende personen de verplichtingen als goede huurder ondanks voorafgaande waarschuwing niet (behoorlijk) nakomt en overlast ontstaat, is de verhuurder gerechtigd de verhuur tussentijds te beëindigen en een langer verblijf te verbieden.


GASTENFICHE


 • Vakantiewoningen het Lemke verplicht zijn gasten een gastenfiche in te vullen.
 • Een blanco fiche wordt ter beschikking gesteld door de verhuurder en dient samen met de aanbetaling van het eerste deel van de huursom en de waarborg overgemaakt te worden.
 • Indien blijkt dat de gastenfiche onvolledig, niet correct,… is ingevuld kan dit aanleiding geven tot het ontbinden van de huurovereenkomst.
 • Bij calamiteiten moeten we het gastenfiche afgeven aan de hulpverlenende instanties.


HUURPERIODE


 • Het tijdstip voor in- en uitchecken van een weekend, midweek of volledig week wordt vermeld op de website.
 • Het is ook mogelijk om een woning voor een andere tijdsduur te huren, neem contact met ons op voor de voorwaarden, beschikbaarheid en prijzen.
 • Vakantiewoningen Het Lemke beschikt over een sleutelkluis. De code van de kluis wordt geactiveerd vanaf de desbetreffende huurperiode. U krijgt de code tijdig toegestuurd via e-mail. De sleutel dient tijdig, einde huurperiode, in de sleutelkluis achtergelaten te worden.


ANNULEREN


 • Wij adviseren u om een annuleringsverzekering af te sluiten, zeker als u met een grote groep op vakantie gaat. Hiervoor kunt u terecht bij uw bank of verzekeringsadviseur.
 • De huurder is gerechtigd tot schriftelijk annulering tegen voldoening van de volgende annuleringskosten aan Vakantiewoningen Het Lemke:
 • bij een annulering meer dan zes maanden voor de ingangsdatum:  0% van de huursom;
 • bij een annulering binnen zes tot twee maanden voor de ingangsdatum: 25% van de huursom;
 • bij een annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum: 50% van de huursom;
 • bij een annulering binnen één maand tot twee weken voor de ingangsdatum: 75% van de huursom;
 • bij een annulering binnen twee weken van de ingangsdatum: 100% van de huursom.

• Bij annulering brengen wij aanvullend op bovenstaande kosten, altijd€ 50,- administratiekosten in rekening.

 • Uw boeking wordt gratis omgeboekt als er, in de door u geboekte verblijfsperiode, -landelijk ingestelde beperkende covid-19 regelgeving geldt.
 • De te betalen annuleringsvergoeding zal naar evenredigheid en na aftrek van administratiekosten terugbetaald worden als het gereserveerde deel van de accommodatie op voordracht van de huurder en met onze schriftelijke instemming wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.
 • Annulering door verhuurder: De huurkosten en de waarborg worden bij annulering voor de aankomstdatum 100% door de verhuurder aan de huurder vergoed.

 • AANSPRAKELIJKHElD


  • Helaas is het voor ons niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel berokkend aan de huurder(s), en de bij hen horende personen, door welke oorzaak deze schade of letsel dan ook is ontstaan, daardoor begrepen de schade die het gevolg is van (eigen) onachtzaamheid.
  • Ook zijn wij niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.
  • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of overlast die wordt veroorzaakt door of aan derden. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor u en uw reisgenoten.
  • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (extreme) weersinvloeden en voor mogelijk als gevolg daarvan gederfde vakantievreugde, alsmede voor schade voor situaties of omstandigheden waarin of waaronder wij een beroep kunnen doen op overmacht.
  • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen en de nutsvoorzieningen, tenzij wij in dat verband een beroep kunnen doen op overmacht.
  • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van de huurder en de bij hem/haar horende personen als gevolg van eigen handelen/gedragingen of voor schade van handelingen die hem/hen/haar kan worden toegerekend.
  • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de verhuurder, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de huurder aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, epidemieën, pandemieën, overlijden van de eigenaar, echtscheiding van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van het vakantiehuis door de eigenaar e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van verhuurder kan worden gevergd. Indien de overmacht intreedt terwijl de huurder slechts ten dele gebruik van het vakantiehuis heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd.


  MEENEMEN


  • In vakantiewoning Bi-j Damus zijn 2 2-persoons-dekbedden (bed van 160cm) en 2 1 – persoonsdekbedden (bed van 90cm) met hoofdkussens aanwezig voor het aantal gasten dat de accommodatie kan herbergen.
  • In vakantiewoning Schoon Huys zijn 6 1-persoons-dekbedden (bed van 160cm) en 6 1 – persoonsdekbedden (bed van 90cm) met hoofdkussens aanwezig voor het aantal gasten dat de accommodatie kan herbergen.  • Er is ook een mogelijkheid om linnengoed te huren tegen een vaste prijs van 12,50 euro per persoon.  


  ALGEMENE REGELS


  • De vakantiewoningen bevinden zich in een woonomgeving. Vanaf 22.00 uur 's avonds t/m 8.00 uur 's morgens mag er geen geluidsoverlast worden veroorzaakt. In dit kader delen wij u alvast mede dat geluidsoverlast in het algemeen (en/of versterkte muziek of eigen muziekinstallaties) niet toegestaan is, in en om de vakantiewoningen, ongeacht het moment van de dag.
  • De huurder is verplicht de vakantiewoningen en de daarin aanwezige inventaris met voorzichtigheid te behandelen. Schade die tijdens de huurperiode ontstaat dient gemeld te worden bij de verhuurder. Indien er sprake is van schade, informeert de verhuurder de huurder na afloop van de verhuurperiode over de hoogte van de kosten van de ontstane schade.
  • Heb eerbied voor andermans eigendommen en ook voor de natuur.
  • Het is wettelijk niet toegestaan om niet ingeschreven personen te laten overnachten in de gehuurde vakantiewoning. Dit in verband met bandveiligheid en het correct bijhouden van een nachtregister.
  • We behouden ons het recht voor om bij sleuteloverdracht een jeugd- of jongerengroep te weigeren. Onze accommodaties zijn met name geschikt voor gezins- en familievakanties.
  • De auto's dienen op de parkeerplaats op het dorpsplein voor de kerk geplaatst te worden.
  • Het is niet toegestaan om tenten, caravans of campers op het domein van de verhuurder te stallen.
  • Het is niet toegestaan om een vuurkorf te gebruiken tijdens uw verblijf bij de vakantiewoning.


  HUISDIEREN


  • Er zijn geen huisdeuren toegelaten in vakantiewoningen het Lemke.


  KLACHTEN


  • Ondanks de zorg en de inspanning van Vakantiewoningen Het Lemke kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct telefonisch tijdens uw verblijf te melden aan de verhuurder.
  • Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk binnen één maand na vertrek uit de vakantiewoning de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Toerisme Vlaanderen.

  RESERVEREN


  • De huurder van de vakantiewoning verklaart met de reservering kennis te hebben genomen van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en voldoende te zijn geïnformeerd.
  • Reserveren en boeken is mogelijk middels ons reserveringssysteem op de website.
  • Een definitieve reservering komt tot stand door middel van een huurbevestiging door de verhuurder, betaling van de aanbetaling van een deel van de huurkost, betaling van de waarborg en het aanleveren van een gastenfiche.


  HUURKOSTEN


  • De huursom is opgebouwd uit de huurprijs, schoonmaakkosten en energiekosten.
  • De overeengekomen huursom wordt vastgesteld op basis van de op dat moment geldende tarieven.
  • Naast de huursom betaalt u ook een waarborgsom, deze is afhankelijk van de vakantiewoning (Bi-j Damus of Schoon Huys). Na controle van de accommodatie wordt de waarborgsom binnen 14 dagen na vertrekdatum teruggestort op de rekening waarvan aanbetaling naar onze bankrekening is gedaan.
  • Er zijn geen toeristenbelastingen van toepassing op het verblijf.


  BETALING HUURKOSTEN EN WAARBORG


  • Na reservering ontvangt u een huuroptie, waarna u ten laatste binnen 14 dagen een aanbetaling van de huurkosten dient te storten op het vermelde rekeningnummer en de waarborg voor de vakantiewoning, onder vermelding van het reserveringsnummer en de aankomstdatum.
  • Het laatste gedeelte van de betaling van de huurkosten dient ten laatste 14 dagen voor aankomst overgemaakt te worden.
  • Indien de dag van aankomst binnen één maand na de boekingsdatum ligt, dient de totale huursom plus waarborg direct bij boeking, per ommegaande te worden voldaan.


  WAARBORG


  • De waarborg dient ten laatste 14 dagen na reservering te worden voldaan.
  • De verhuurder kan van u bij aanvang van het verblijf een extra borgsom verlangen. De hoogte van de standaard borgsom is per vakantiewoning verschillend en is overeengekomen op de huuroptie. Deze kan als de omstandigheden daartoe aanleiding geven door de verhuurder worden verhoogd.
  • De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord- die de verhuurder kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder en degene die de huurder vergezellen.
  • Indien de huurder met betaling van de waarborgsom in gebreke blijft is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren), zonder enige gevolgschade.
  • De waarborgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris, accommodatie en/of overige kosten) van de verhuurder op de huurder en/of gebruikers binnen 14 dagen na uw vertrek gerestitueerd op het rekeningnummer waarmee de betalingen aan de verhuurder zijn verricht. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.


  TUSSENTIJDSE BEEINDIGING


  • Als de huurder en/of de bij hem horende personen de verplichtingen als goede huurder ondanks voorafgaande waarschuwing niet (behoorlijk) nakomt en overlast ontstaat, is de verhuurder gerechtigd de verhuur tussentijds te beëindigen en een langer verblijf te verbieden.


  GASTENFICHE


  • Vakantiewoningen het Lemke verplicht zijn gasten een gastenfiche in te vullen.
  • Een blanco fiche wordt ter beschikking gesteld door de verhuurder en dient samen met de aanbetaling van het eerste deel van de huursom en de waarborg overgemaakt te worden.
  • Indien blijkt dat de gastenfiche onvolledig, niet correct,… is ingevuld kan dit aanleiding geven tot het ontbinden van de huurovereenkomst.
  • Bij calamiteiten moeten we het gastenfiche afgeven aan de hulpverlenende instanties.


  HUURPERIODE


  • Het tijdstip voor in- en uitchecken van een weekend, midweek of volledig week wordt vermeld op de website.
  • Het is ook mogelijk om een woning voor een andere tijdsduur te huren, neem contact met ons op voor de voorwaarden, beschikbaarheid en prijzen.
  • Vakantiewoningen Het Lemke beschikt over een sleutelkluis. De code van de kluis wordt geactiveerd vanaf de desbetreffende huurperiode. U krijgt de code tijdig toegestuurd via e-mail. De sleutel dient tijdig, einde huurperiode, in de sleutelkluis achtergelaten te worden.


  ANNULEREN


  • Wij adviseren u om een annuleringsverzekering af te sluiten, zeker als u met een grote groep op vakantie gaat. Hiervoor kunt u terecht bij uw bank of verzekeringsadviseur.
  • De huurder is gerechtigd tot schriftelijk annulering tegen voldoening van de volgende annuleringskosten aan Vakantiewoningen Het Lemke:
  • bij een annulering meer dan zes maanden voor de ingangsdatum:  0% van de huursom;
  • bij een annulering binnen zes tot twee maanden voor de ingangsdatum: 25% van de huursom;
  • bij een annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum: 50% van de huursom;
  • bij een annulering binnen één maand tot twee weken voor de ingangsdatum: 75% van de huursom;
  • bij een annulering binnen twee weken van de ingangsdatum: 100% van de huursom.

  • Bij annulering brengen wij aanvullend op bovenstaande kosten, altijd€ 50,- administratiekosten in rekening.

 • Uw boeking wordt gratis omgeboekt als er, in de door u geboekte verblijfsperiode, -landelijk ingestelde beperkende covid-19 regelgeving geldt.
 • De te betalen annuleringsvergoeding zal naar evenredigheid en na aftrek van administratiekosten terugbetaald worden als het gereserveerde deel van de accommodatie op voordracht van de huurder en met onze schriftelijke instemming wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.
 • Annulering door verhuurder: De huurkosten en de waarborg worden bij annulering voor de aankomstdatum 100% door de verhuurder aan de huurder vergoed.

 • AANSPRAKELIJKHElD


  • Helaas is het voor ons niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel berokkend aan de huurder(s), en de bij hen horende personen, door welke oorzaak deze schade of letsel dan ook is ontstaan, daardoor begrepen de schade die het gevolg is van (eigen) onachtzaamheid.
  • Ook zijn wij niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.
  • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of overlast die wordt veroorzaakt door of aan derden. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor u en uw reisgenoten.
  • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (extreme) weersinvloeden en voor mogelijk als gevolg daarvan gederfde vakantievreugde, alsmede voor schade voor situaties of omstandigheden waarin of waaronder wij een beroep kunnen doen op overmacht.
  • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen en de nutsvoorzieningen, tenzij wij in dat verband een beroep kunnen doen op overmacht.
  • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van de huurder en de bij hem/haar horende personen als gevolg van eigen handelen/gedragingen of voor schade van handelingen die hem/hen/haar kan worden toegerekend.
  • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de verhuurder, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de huurder aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, epidemieën, pandemieën, overlijden van de eigenaar, echtscheiding van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van het vakantiehuis door de eigenaar e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van verhuurder kan worden gevergd. Indien de overmacht intreedt terwijl de huurder slechts ten dele gebruik van het vakantiehuis heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd.


  MEENEMEN


  • In vakantiewoning Bi-j Damus zijn 2 2-persoons-dekbedden (bed van 160cm) en 2 1 – persoonsdekbedden (bed van 90cm) met hoofdkussens aanwezig voor het aantal gasten dat de accommodatie kan herbergen.
  • In vakantiewoning Schoon Huys zijn 6 1-persoons-dekbedden (bed van 160cm) en 6 1 – persoonsdekbedden (bed van 90cm) met hoofdkussens aanwezig voor het aantal gasten dat de accommodatie kan herbergen.  • Er is ook een mogelijkheid om linnengoed te huren tegen een vaste prijs van 12,50 euro per persoon.  


  ALGEMENE REGELS


  • De vakantiewoningen bevinden zich in een woonomgeving. Vanaf 22.00 uur 's avonds t/m 8.00 uur 's morgens mag er geen geluidsoverlast worden veroorzaakt. In dit kader delen wij u alvast mede dat geluidsoverlast in het algemeen (en/of versterkte muziek of eigen muziekinstallaties) niet toegestaan is, in en om de vakantiewoningen, ongeacht het moment van de dag.
  • De huurder is verplicht de vakantiewoningen en de daarin aanwezige inventaris met voorzichtigheid te behandelen. Schade die tijdens de huurperiode ontstaat dient gemeld te worden bij de verhuurder. Indien er sprake is van schade, informeert de verhuurder de huurder na afloop van de verhuurperiode over de hoogte van de kosten van de ontstane schade.
  • Heb eerbied voor andermans eigendommen en ook voor de natuur.
  • Het is wettelijk niet toegestaan om niet ingeschreven personen te laten overnachten in de gehuurde vakantiewoning. Dit in verband met bandveiligheid en het correct bijhouden van een nachtregister.
  • We behouden ons het recht voor om bij sleuteloverdracht een jeugd- of jongerengroep te weigeren. Onze accommodaties zijn met name geschikt voor gezins- en familievakanties.
  • De auto's dienen op de parkeerplaats op het dorpsplein voor de kerk geplaatst te worden.
  • Het is niet toegestaan om tenten, caravans of campers op het domein van de verhuurder te stallen.
  • Het is niet toegestaan om een vuurkorf te gebruiken tijdens uw verblijf bij de vakantiewoning.


  HUISDIEREN


  • Er zijn geen huisdeuren toegelaten in vakantiewoningen het Lemke.


  KLACHTEN


  • Ondanks de zorg en de inspanning van Vakantiewoningen Het Lemke kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct telefonisch tijdens uw verblijf te melden aan de verhuurder.
  • Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk binnen één maand na vertrek uit de vakantiewoning de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Toerisme Vlaanderen.
  Boek nu icoon

  Boek nu